Wednesday, April 21, 2021   

RYS HISTORYCZNY WSI KORYTA

Jej nazwa związana jest z geomorfologią obszaru, na którym jest położona. Leży w słabo zarysowującym się obniżeniu terenu.
Pierwsze informacje o Korytach odnotowano w 1335 roku w spisie dóbr Jędrzeja z Czacza. W 1399 roku wzmiankowany jest pierwszy proboszcz tutejszej parafii. Z pierwszej połowy XV wieku pochodzi notatka o szkole parafialnej, co wskazuje na istnienie w tym czasie kościoła. Wyraźny zapis o kościele koryckim pod wezwaniem św. Mikołaja pochodzi z 1514 roku, a informacja z 1789 roku mówi, iż w wiosce mieszkało 201 osób. Około 1800 roku staraniem proboszcza Teodora Mikstackiego postawiono murowany kościół w miejscu dawnego drewnianego i budynki gospodarstwa pamiętające czasy powstania styczniowego.


Obecny wygląd kościoła

 W okresie Wiosny Ludów w pobliskim Raszkowie utworzono obóz powstańczy pod dowództwem F.Białoskórskiego, który stoczył walkę z wojskami pruskimi i wycofał się w kierunku Pleszewa. Fakt ten uwieńczyła w swoim wierszu pt."Wielkopolsce" M.Konopnicka:

...Pod Trzemesznem, pod Raszkowem,
Strzały znowu grzmią,
Znów za wolność drogiej matki
Syny płacą krwią....

Po wyzwoleniu w drugiej połowie 1945 roku w Korytach był punkt kontaktowy oddziału Armii Krajowej Jana Kempińskiego ps.Błysk. Odbywały się w nim zebrania przeciwko sowietyzacji kraju. Po zdekonspirowaniu placówki mieszkańcy wioski poddani byli represjom i skazani na więzienie.

HISTORIA SZKOŁY

O prowadzeniu szkoły w Korytach dokumenty kościelne wspominają już w XV wieku. W archiwum szkoły zachowała się kronika pisana od 1832 roku. Przez długie lata zaborów spisywana była w języku niemieckim. Szczególnie wzruszającym miejscem w niej jest pierwsza strona zanotowana w języku polskim, napisana przez pierwszego nauczyciela p. Kuzdrowicza.


Jest to żywa karta histrorii jak odradzała się Polska, z jakimi problemami borykała się tutejsza ludność i jakie warunki panowały w szkole.
W latach 1934-1949 kierownikiem był pan Krzyżaniak. Były to ciężkie czasy. Rodzice niechętnie posyłali swoje dzieci do szkoły. Na zdjęciu można obejrzeć grupę dzieci uczęszczających w latach 1945-46.

Przez następny rok obowiązki kierownika pełniła żona pani Krzyżańska.
Od 1950 do 1966 kierownikiem został pan Zygfryd Sitarz. Za jego kadencji szkoła stała się siedmoklasową. Pobudowano remizę strażacką ze świetlicą, zelektryfikowano wieś, uruchomiono linię autobusową, szkoła otrzymała radio.
W latach 1966-1979 funkcję kierownika pełnił pan Zbigniew Sajnaj, któremu szkoła zawdzięcza rozwój w dziedzinie sportu. 1967 roku wprowadzono system nauki osmioklasowy.
Na szczególną uwagę zasługuje pani dyrektor Helena Hajdasz, która w 1967 r rozpoczęła pracę jako nauczyciel w tutejszej szkole. Kierownikiem punktu filialnego została w 1979 roku, a dyrektorem szkoły podstawowej w 1981r.
Ciasne i mroczne pomieszczenia, brak sali ćwiczeń, jak również przestrzennych korytarzy, na których uczniowie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych mogli przebywać, oraz wzrastająca liczba dzieci zmusiły panią dyrektor do podjęcia decyzji związanej z budową nowej szkoły. Z inicjatywy mieszkańców wsi Koryta, Bugaj i Trzebowa oraz ówczesnych władz Miasta i Gminy w Raszkowie, przy aprobacie Kuratorium Oświaty w Kaliszu zawiązano w 1985 roku Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. W maju 1988 roku uzyskano pozwolenie i rozpoczęto budowę. Mimo dużych trudności głównie finansowych, ale dzięki staraniom pani dyrektor, nową szkołę ukończono w lutym 1997 r. Po niespełna 9 latach szkoła została oddana do użytku. Od 2000 roku zmieniła nazwę na Zespół Szkół gdzie oprócz szkoły podstawowej powstało gimnazjum. Dawny budynek szkolny zaadoptowano na salę ćwiczeń. Od września 2001 roku obwód szkoły podstawowej zwiększył się o wieś Korytnica. W tym samym roku szkoła otrzymała z Ministerstwa Oświaty 10 komputerów i dostęp do internetu.
1 września 2001r pożegnaliśmy panią dyrektor Helenę Hajdasz, która przeszła na emeryturę. 

 

 

W tym samym roku powstał projekt rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną. W czerwcu 2004r projekt został zatwierdzony i przystapiono do prac budowlanych. W tym czasie dyrektorem Zespołu Szkół w Korytach był p. Dariusz Szczotka.

Od czerwca 2005 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Barbara Hofman.

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka