Wednesday, April 21, 2021   

Koryta, dn. 25 maja 2018r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Pani Danych jest:

Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach

z siedzibą: Koryta 66B 63-440 Raszków

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

mgr Dorota Pasoń - Gieżek

zespsolkorytasekretariat@go2.pl

62 734 30 23

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

realizacji obowiązku prawnego związanego z realizacją  prawa oświatowego  lub związanego z zatrudnieniem pracowników

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy  Prawo oświatowe i Kodeks pracy.  Zadanie jest realizowane w interesie publicznym, polegające na  realizacji zadań edukacyjnych, opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Jest to prawnie uzasadniony interes , polegający na wychowaniu młodego pokolenia i realizacji prawa oświatowego.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są/nie są/ mogą być* przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są Gminny Zespół Placówek Oświatowych
w Raszkowie

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez  25 lat przechowywania arkuszy ocen uczniów.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.                   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.                   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                   przenoszenia danych,

5.                   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy  Kodeksu pracy/ warunkiem niezbędny do podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie*

Pani/Pana dane:

podlegają/nie podlegają* zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu. 

 

 

 

 

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka